Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH
ARTIKEL 1. INLEIDING
1.1 Volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder tegenbericht van toepassing op elke herstelling, verkoop en transport van goederen, alsmede bij het leveren van diensten, dewelke rechtstreeks of in onder-aanneming geschieden.
ARTIKEL 2. ALGEMEEN
2.1 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH overgemaakte bestellingen of opdrachten (per brief, per fax of per e-mail), zowel in B2B als B2C – verhouding, zowel nationaal als internationaal.
2.2 De OPDRACHTGEVER aanvaardt de algemene verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht.
Aan GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH kunnen afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden enkel tegenstelbaar worden gesteld in zoverre zij schriftelijk en voorafgaand werden handgetekend door een geldige vertegenwoordiger van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH en de OPDRACHTGEVER.
GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH is geenszins gebonden door eventuele aankoopvoorwaarden van de OPDRACHTGEVER, zelfs indien GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH geen uitdrukkelijke tegenbieding heeft opgemaakt.
De algemene verkoopsvoorwaarden van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH hebben in elk geval voorrang op deze van de OPDRACHTGEVER.
2.3 In het geval één of meer clausules in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietigheid van één der clausules van de verkoopsvoorwaarden zal derhalve onder geen enkel beding aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op zichzelf. De nietige clausule zal door partijen alsdan worden geïnterpreteerd en toegepast op de wijze die voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule benadert.
ARTIKEL 3. AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN BESTELLING
3.1 Aanbiedingen, informatie en prijsoffertes van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH zijn steeds vrijblijvend en ten indicatieve titel, zonder dat hieruit verbintenissen lastens GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH kunnen worden afgeleid, tenzij schriftelijk anders vermeld.
Er is pas sprake van een bestelling op het ogenblik dat de OPDRACHTGEVER schriftelijk (per brief, fax of e-mail) een aanbieding of prijsofferte van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH bevestigd. Een aanbieding of offerte wordt als verbindend beschouwd nadat de OPDRACHTGEVER deze heeft aanvaard, met uitzondering van de aanduiding van rendement, gewicht, kracht en afmetingen die slechts ten indicatieve titel zijn aangegeven en geen aanleiding kunnen geven tot discussie of prijsvermindering.
Bij het aangaan van de bestelling verbindt de OPDRACHTGEVER zich tot afname.
3.2 De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. BW en 1200 e.v. BW.
ARTIKEL 4 BETALING
4.1 Alle facturen moeten worden betaald aan de maatschappelijke zetel van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH.
4.2 Behoudens andersluidende bepalingen op de orderbevestiging en/of factuur, zijn onze facturen contant betaalbaar op factuurdatum. De Wet van 2.8.2002 met betrekking tot de bestrijding van de betalingsachterstand is uitdrukkelijk van toepassing. Dit houdt in dat bij gebreke aan tijdige betaling of in geval van niet betaling, GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH gerechtigd is op een rente , gelijk aan minstens 8,5 % per jaar, zonder ingebrekestelling, en op een redelijke schadeloosstelling van 10 % op het niet betaalde factuurbedrag.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de OPDRACHTGEVER(S) afzonderlijk aangerekend.
4.3 Door niet-betaling van de factuur op haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.
4.4 Klachten m.b.t. de facturatie of goederen dienen de zetel van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH te bereiken binnen de acht werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.
Alle klachten na voornoemde termijn zijn niet ontvankelijk.
De facturen worden als aanvaard beschouwd wanneer binnen de acht werkdagen na ontvangst geen schriftelijk bezwaar per aangetekend schrijven werd ingediend.
4.5 GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH behoudt zich tevens het recht voor om zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de OPDRACHTGEVER.
4.6 Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot wco, invereffeningstelling, schuldenregeling, edm. of de dreiging hiermee) worden alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.
4.7 De door de klant verrichte betalingen strekken in mindering van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan – op eerste verzoek van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door de GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH gewenste vorm.
4.8 Het aanvaarden van wissels, cheques, mandaten of andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden en doet geen afbreuk aan de toepassing van huidige verkoopsvoorwaarden.
ARTIKEL 5. INFORMATIE EN DOCUMENTATIE
5.1 De foto’s van de wagens en de beschrijvingen in het algemeen op onze website en in documentatie die aan ons cliënteel wordt toegestuurd, hebben slechts een informatieve waarde en houden geen enkele verbintenis van onzentwege in.
ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT, VERLATING
6.1 De goederen blijven eigendom van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten en afwikkeling van alle verplichtingen voortkomende uit een overeenkomst tussen GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH en de OPDRACHTGEVER. Daarentegen wordt het risico op verlies en ontwaarding van producten overgedragen vanaf de levering en ontvangst van de producten door de OPDRACHTGEVER.
Zolang de volledige en integrale betaling niet is gebeurd, is het de OPDRACHTGEVER niet toegelaten de aangekochte goederen over te dragen aan derden, tenzij schriftelijke toelating vanwege GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH handgetekend door een geldige vertegenwoordiger.
In geval van dienstverlening zal de overdracht van het risico gebeuren bij de overdracht van het voertuig aan de GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH en zal de dienstverlening ophouden bij het parkeren van het voertuig op het einde van de dienstverlening. De OPDRACHTGEVER is er zich van bewust dat, bij het parkeren in een publieke parking, hij GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH niet verantwoordelijk kan stellen voor gelijk welke schade aan zijn voertuig die veroorzaakt wordt tijdens het parkeren.
Niettegenstaande voormeld eigendomsvoorbehoud, worden alle risico’s hieraan verbonden door de OPDRACHTGEVER gedragen.
6.2 GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH behoudt zich uitdrukkelijk het retentierecht voor op het voertuig dat haar werd toevertrouwd, zowel t.a.v. de klant als t.a.v. derden – eigenaars of niet, en dit tot de klant aan het geheel van zijn verplichtingen heeft voldaan, inbegrepen de verplichting tot het betalen van de prijs, de eventuele intresten en elke andere som verschuldigd aan GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH. GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH behoudt zich het recht voor een opslagvergoeding van 50 euro per dag te vorderen op voorwaarde dat de uitvoering van dit recht bij aangetekend schrijven wordt aangekondigd.
6.3 In geval van niet terugname van het door de OPDRACHTGEVER toevertrouwde voertuig binnen de maand na twee ingebrekestellingen verzonden met een interval van minstens één maand, heeft GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH het recht het voertuig op kosten van de OPDRACHTGEVER te laten verwijderen. Bovendien heeft GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH het recht het verlaten voertuig te verkopen op basis van de wet van 21 februari 1983 betreffende de verkoop van sommige achtergelaten voorwerpen.
ARTIKEL 7. OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1. GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht in de meest ruime betekenis van het woord, noch ten gevolge van gebrekkige uitvoering van eventuele onderaannemers of enige vorm van productieverlies. Ten niet-limitatieve titel kan vermeld worden: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling uit te stellen tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan ofwel de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel ze te verbreken.
De OPDRACHTGEVER ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
Bij niet-uitvoering van de bestelling ten gevolge van overmacht blijft het reeds gestorte voorschot definitief verworven ten titel van vergoeding van de reeds uitgevoerde voorbereidingen en administratiekosten.
7.2. In geval van een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor één van beide partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen.
7.3. GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van enig defect aan de bestelde goederen voor of tijdens het gebruik of voor eventuele ongevallen ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan.
7.4. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe in te staan voor alle belastingen en kosten onverschillig van welke aard die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van de bestelde goederen en/of diensten. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich eveneens toe aansprakelijk te zijn voor eventuele diefstal, brand, ongevallen en/of schade die door deze goederen of materialen zouden veroorzaakt worden en zulks ter volledige ontlasting van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH.
7.5. Goederen (of goederen van derden) reizen onder alle omstandigheden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en op risico van de OPDRACHTGEVER, zelfs indien de goederen door GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH vervoerd worden in opdracht en voor rekening van de klant.
In geval van averij, manco, verlies of andere beschadigingen van de vervoerde goederen, moet de OPDRACHTGEVER door de VERVOERDER een verklaring laten opstellen en ons binnen de acht werkdagen na ontvangst van de goederen een schriftelijk klacht GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH toesturen per aangetekend schrijven vergezeld van voormelde verklaring van de VERVOERDER.
Alle terugzendingen die door ons worden aanvaard moeten franco onze magazijnen worden toegestuurd, op risico van de OPDRACHTGEVER.
Bij gebreke aan enige schriftelijke klacht binnen de acht dagen na ontvangst , wordt de levering als aanvaard beschouwd, en volledig conform de bestelling. Alle protesten na voormelde termijn, zijn onontvankelijk.
De kosten die het transport met zich meebrengen zullen steeds aan de OPDRACHTGEVER in rekening gebracht worden. GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH is niet aansprakelijk voor een vertraagde levering der bestelde goederen. Een opgegeven leveringsdatum is slechts indicatief en houdt geen vaste verbintenis in. Geen enkele vertraging in de levering van de bestelde goederen kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking of ontbinding van de overeenkomst of van de bestelling.
7.6. Bij contractuele wanprestatie van de OPDRACHTGEVER behoudt GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH zich het recht voor om hetzij de lopende opdracht op te zeggen onder definitieve verwerving van het reeds betaalde voorschot en met een schadevergoeding forfaitair en onherleidbaar bedongen op 50% van de brutowaarde van de overeenkomst, hetzij de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst te vorderen.
ARTIKEL 8 WAARBORG
8.1 Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen een geldige vertegenwoordiger van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH en de OPDRACHTGEVER in de verkoopovereenkomst gelden de onderstaande voorwaarden.
De waarborg op de geleverde goederen is deze door de FABRIKANT van de goederen opgegeven waarborg zoals die blijkt uit het waarborgcertificaat.
De waarborg beperkt zich tot het herstellen of vervangen van het defecte materiaal. Werkuren, verplaatsingskosten zijn ten laste van de OPDRACHTGEVER.
Vanaf de aanvaarding van de goederen is elke waarborg voor zichtbare gebreken uitgesloten. Verborgen gebreken worden gedurende twee jaar gewaarborgd met uitzondering van verbruiksgoederen.
De waarborg kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, onder welke voorwaarden ook.
Indien een FABRIKANT de waarborg niet kan, noch wil dekken en GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH de herstelling zelf dient uit te voeren, ofte laten uitvoeren, dient de herstelling volledig door de OPDRACHTGEVER betaald te worden.
De waarborg vervalt indien de OPDRACHTGEVER herstellingen uitvoert of laat uitvoeren door derden, zonder voorafgaandelijke toestemming van GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH.
ARTIKEL 9 GESCHILLENREGELING
9.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten en geschillen tussen GARAGE – CAROSSERIE VAN ASCH en haar OPDRACHTGEVER(S) en/of haar KOPER(S).
9.2 Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van de overeenkomst en de factuur, kan enkel worden beslecht voor de Rechtbanken Antwerpen, afdeling Mechelen en het Vredegerecht van het kanton Mechelen, naargelang de omvang van de vordering.